Powrót do produktów

OGÓLNE WARUNKI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki sklepu internetowego »eShopyGO« (dalej: Regulamin) zostały opracowane zgodnie ze słoweńską Ustawą o prawach konsumenta (ZVPot), słoweńską Ustawą o ochronie danych osobowych (ZVOP-1), słoweńskim Prawem komunikacji elektronicznej (ZEKom-1) oraz słoweńską Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ZEPT), opartą na zaleceniach Izby Przemysłowo-Handlowej Słowenii i Kodeksem praw internetowych.

Regulamin określa sposób działania sklepu internetowego [https://eshopygo.pl] (dalej; „sklep internetowy”), którym zarządza [MS UP z o.o., Pod Pogovco 3, 4294 Križe, Słowenia, tel.: +48221532004, [email protected], Numer rejestracyjny: 8866627000, Numer identyfikacji podatkowej: SI93087152] (dalej „sprzedający”), prawa i obowiązki sprzedającego i odwiedzających stronę internetową (dalej: „użytkownik”) i użytkowników dokonujących zakupu w sklepie internetowym (dalej: „kupujący”). Użytkownik i kupujący różnią się tym, że kupujący zawiera umowę sprzedaży ze sprzedającym, a użytkownik nie. Kupujący jest także użytkownikiem, a użytkownik niekoniecznie jest kupującym.

Regulamin określa działanie sklepu internetowego, prawa i obowiązki użytkowników, kupujących i sklepu internetowego oraz reguluje stosunki handlowe pomiędzy sprzedającym i kupującym.

Kupującego obowiązuje Regulamin od momentu zakupu (złożenia internetowego zamówienia). Kupujący przy każdym składaniu zamówienia przypomina się o Regulaminie, a on poprzez złożenie zamówienia potwierdza zaznajomienie się z nim. Zakup w sklepie internetowym możliwy jest również bez wcześniejszej rejestracji.

Produkty sprzedawane w sklepie internetowym to pojedyncze produkty. Słowo „produkty” w dalszej części  określa wszystkie produkty sklepu internetowego.

 1. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI

Sprzedający zobowiązuje się, że będą użytkownikowi i kupującemu następujące informacje zawsze do dyspozycji:

– informacje dotyczące tożsamości sprzedającego (nazwa i siedziba sprzedającego oraz kierownika sklepu internetowego, Numer identyfikacji podatkowej, Numer rejestracyjny sprzedającego oraz kierownika sklepu internetowego);

– informacje o danych kontaktowych, które umożliwiają użytkownikowi i kupującemu szybką i sprawną komunikację ze sprzedającym (adres e-mail i numer telefonu sprzedającego);

–  informacje o istotnych cechach produktów znajdujących się w sklepie internetowym, w tym o obsłudze posprzedażowej i gwarancjach;

– informacje o dostępności produktów w sklepie internetowym, które powinny być dostępne w rozsądnym terminie;

– informacje o dostępności i czasie dostawy produktu, o czym jest użytkownik lub kupujący za każdym razem poinformowany drogą mailową;

– informacje o warunkach dostawy produktów sklepu internetowego, przynajmniej o możliwych sposobach, miejscach i terminach dostawy produktów;

– informacje o wszystkich cenach produktów, jasno i jednoznacznie ustalonych poprzez wyświetlenie struktury ceny, w której cena produktu składa się z ceny netto produktu, podatku, kosztów dostawy i innych opłat;

– informacje o możliwych metodach płatności;

– informacje o czasie obowiązywania oferty w sklepie internetowym;

– informacje o terminach, w jakich można odstąpić od umowy, o warunkach odstąpienia oraz wszelkich kosztach poniesionych w związku z tym przez sprzedającego i/lub kupującego;

– informacje o możliwości zwrotu produktu oraz o kosztach tego zwrotu lub odstąpienia od umowy, które z tego powodu ponoszą sprzedający i/lub kupujący;

– informacje o postępowaniu w związku z reklamacją kupującego oraz dane kontaktowe osoby do kontaktów z klientami.

 1. DANE O WPISIE DO REJESTRU

Nazwa firmy: MS UP z o.o.

Siedziba: Pod Pogovco 3, 4294 Križe, Słowenia

Numer rejestracyjny: 8866627000

Numer identyfikacji podatkowej: SI93087152

Podatnik VAT: Tak

Data wpisu do rejestru: 06.05.2021

Klasyfikacja działalności gospodarczej: G47.910 – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub przez Internet.

 1. RÓŻNICA MIĘDZY KONSUMENTEM I PODMIOTAMI ZAANGAŻOWANYMI W DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Użytkownikami i kupującymi sklepu internetowego mogą być osoby fizyczne lub prawne. Sklep internetowy oraz osoby fizyczne regulują swoje wzajemne zobowiązania niniejszym Regulaminem. Sklep internetowy oraz osoba prawna lub fizyczna wykonująca działalność gospodarczą regulują wzajemne zobowiązania umową, w której określają ogólne i szczególne warunki współpracy. W przypadku gdy zamówienie wykonane jest przez osobę prawną lub fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy organizacyjno-prawnej lub roli własności, przepisy Ustawy o prawach konsumenta mają do niej zastosowanie tylko w przypadkach, gdy jest to wyraźnie określone w samej Ustawie.

Zakup w sklepie internetowym dla osób fizycznych możliwy jest bez rejestracji. Klikając „Dodaj do koszyka” użytkownik oraz kupujący będący osobą fizyczną potwierdza i gwarantuje, że ma ukończone 18 lat i nie został pozbawiony zdolności do czynności prawnych.

Zakup w sklepie internetowym dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest możliwy wówczas, gdy sprzedający i kupujący uzgodnią kupno umową, która określa ogólne i szczególne warunki, ale nie wyłącznie w zakresie:

– metody płatności

 • płatność gotówką przy odbiorze (obowiązują ograniczenia prawne dotyczące płatności gotówką),
 • przelewem na konto sprzedającego zgodnie z ofertą lub fakturą proforma,
 • odroczoną płatnością dla osób prawnych,

– odstąpienia od umowy

– zwrotu produktów.

 1. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Zakupy w sklepie internetowym odbywają się w języku polskim 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Użytkownik dokonuje wyboru i zamawia produkty z listy produktów w sklepie internetowym. Ze względu na specyfikę sprzedaży internetowej oferta i dostępność produktów w sklepie internetowym często i szybko zmieniają się i aktualizują, dlatego mogą wystąpić również błędy. W sklepie internetowym wyświetlona jest ilość zapasów produktów. Pomimo regularnych aktualizacji stanu ilości, sprzedający nie wyklucza, że stan ​​ilości w okresach pomiędzy poszczególnymi aktualizacjami zapasów nie będzie taki sam jak faktyczny stan ilości.

W celu jak najszybszej aktualizacji stanów magazynowych, sprzedający prosi użytkownika o poinformowanie go o tym poprzez e-mail lub telefon podany na stronie.

 1. CENY PRODUKTÓW

Ceny w sklepie internetowym są cenami internetowymi. Cena internetowa to cena dotycząca zakupów internetowych w ramach oferowanych metod płatności. Wszystkie podane ceny w sklepie internetowym są cenami w złotych polskich (PLN), zawierające podatek VAT, z wyjątkiem produktów, gdzie jest wyraźnie określono inaczej. Przed zakupem użytkownikowi i kupującemu wyświetla się struktura ceny internetowej, wyjaśniająca, które elementy składają się na cenę internetową. Cena internetowa składa się z ceny netto produktu, podatku, kosztów dostawy i innych opłat. Koszty dostawy i wszelkie inne opłaty wyświetlają się przy obliczeniu wartości zamówienia przed elektronicznym potwierdzeniem zamówienia i dalej na fakturze. Ceny internetowe obowiązują w momencie złożenia zamówienia i nie mają z góry określonej ważności, dlatego obowiązują do momentu ich każdorazowej zmiany. Ceny specjalne w sklepie internetowym są oznaczone. Ceny internetowe są również kształtowane na podstawie cen promocyjnych. Cena promocyjna to obniżona cena internetowa, po której produkty są sprzedawane na czas określony lub nieokreślony. Cena promocyjna to również tzn. „cena”, która pozwala kupującemu na stronie internetowej w ciągu pierwszych dwóch godzin po zakupie produktu w cenie internetowej zakupić inny wybrany produkt w specjalnej „cenie jackpot”, która wynosi 49,99 zł. Oferta produktów dostępnych w „cenie jackpot” zmienia się, a zmiany ustala sklep internetowy „eShopyGO”. Nie ma możliwości anulowania pierwszego zamówienia, aby kupujący kupił tylko produkt w “cenie jackpot”, warunkiem koniecznym do zakupu produktów w „cenie jackpot” jest zakup produktu w regularnej cenie internetowej. Ten (pierwszy) zakup daje użytkownikowi/kupującemu dodatkową opcję w postaci dodania dodatkowego produktu do koszyka oprócz podstawowego zamówienia lub zakupu w specjalnej „cenie jackpot”. Ceny produktów w sklepie internetowym mogą ulec zmianie. Pomimo starań o zapewnienie aktualnych i dokładnych informacji, informacje o cenach na stronie internetowej mogą być błędne. Aby takie błędy zostały jak najszybciej usunięte, sprzedający prosi użytkownika lub kupującego o poinformowanie go o nich za pośrednictwem e-mailu lub telefonu podanego na stronie. W przypadku zmiany ceny internetowej w trakcie realizacji zamówienia (od momentu złożenia zamówienia do potwierdzenia zamówienia), sprzedający a) powiadomi kupującego i poinformuje go o nowych cenach internetowych, w takim przypadku ma kupujący możliwość zmiany zamówienia lub go częściowo, lub w całości anulować, lub potwierdzić zamówienie w nowych cenach oraz b) umożliwi kupującemu odstąpienie od zakupu, a jednocześnie zaoferuje mu rozwiązanie, które przyniesie obopólną korzyść i satysfakcję.

 1. METODY PŁATNOŚCI

Sprzedający umożliwia następujące metody płatności za produkty w sklepie internetowym:

 • kartą płatniczą lub kredytową MasterCard,Visa/Visa Electron,
 • przelewem na konto sprzedającego zgodnie z ofertą lub fakturą proforma,
 • płatność za pobraniem.

W przypadku płatności kartą debetową lub kredytową obowiązują również następujące warunki:

 • płatnikiem musi być ta sama osoba co posiadacz karty debetowej lub kredytowej,
 • po potwierdzeniu otrzymania zamówienia nie ma możliwości zmiany zawartości zamówienia lub ostatecznej kwoty zamówienia, poza wyjątkami po uzgodnieniu ze sprzedającym.

W przypadku płatności za pobraniem kupujący ponosi koszty w wysokości wskazanej przez sprzedającego przed złożeniem zamówienia.

Przy zakupie sprzedający wystawia kupującemu fakturę na trwałym nośniku.

 1. GWARANCJA

Produkt objęty jest gwarancją, jeżeli jest to zaznaczone w karcie gwarancyjnej lub na fakturze, gdzie również podany jest czas trwania gwarancji. Gwarancja jest ważna zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie gwarancyjnej i po przedłożeniu faktury. Informacje o gwarancji są również podane na stronie, na której prezentowany jest produkt. Jeśli nie ma informacji o gwarancji, produkt nie jest objęty gwarancją lub informacje nie są obecnie znane. Jeżeli takiej informacji nie ma, kupujący lub użytkownik może skontaktować się ze sprzedającym, który udzieli aktualnej informacji o gwarancji i jej warunkach.

 1. ODBIÓR PRODUKTÓW ZWRÓCONYCH PO ICH SPRAWDZENIU

Kupujący, który wysłał produkt do sprzedającego w ramach gwarancji lub w innym celu sprawdzenia, po sprawdzeniu tego produktu zobowiązany jest do jego odbioru. Produkt zostanie zwrócony kupującemu na podany adres dostawy. Sprzedający kupującemu wyśle powiadomienie o zwrocie produktu i poprosi go o jego odebranie. Kupujący zobowiązany jest do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty powiadomienia.

Jeżeli kupujący nie odbierze produktu w wyznaczonym terminie, zostaje on przekazany sprzedającemu na przechowanie. Sprzedający przechowuje produkt we własnym magazynie do 6 miesięcy od daty powiadomienia. Sprzedającym ma w tym okresie prawo do zwrotu wszystkich kosztów przechowywania oraz prawo do zwrotu wszelkich kosztów niezbędnych do utrzymania produktu.

Po 6 miesiącach od daty powiadomienia sprzedający może sprzedać produkt w swoim sklepie internetowym i po potrąceniu kosztów sprzedaży i innych kosztów przelać otrzymaną końcową kwotę kupującemu. Jeśli cena produktu jest nieznaczna, tj. gdy nie przekracza 106 zł z podatkiem VAT, sprzedający może przekazać produkt na cele charytatywne i w takim przypadku nie jest zobowiązany do jego zwrotu kupującemu. 15 dni przed upływem 6-miesięcznego okresu przechowywania sprzedający poinformuje kupującego o zamiarze sprzedaży lub podarowaniu produktu, a po sprzedaży także o uzyskanej cenie i wysokości kosztów oraz przelewie pozostałej kwoty zakupu na konto bankowe kupującego.

 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z produktu zakupionego w sklepie internetowym, które wynikają z korzystania niezgodnie z instrukcją użycia tego produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w toku sprzedaży wynikające z postępowania kupującego lub dostawców, lub infrastruktury, z której korzysta sklep internetowy. Sprzedający działa zgodnie z obowiązującym prawem i przez cały czas dba o kupujących. Poszukuje polubownego rozwiązania wszelkich sporów. Kupujący może każdą reklamację kierować do kontaktów opublikowanych na stronie sklepu internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie materiały ilustracyjne, opisy produktów i instrukcje. Zdjęcia produktów w sklepie internetowym to zdjęcia tych samych produktów, które zostały sprzedane kupującemu. Sprzedający otrzymuje produkty od różnych dostawców, dlatego mogą wystąpić drobne odchylenia w opakowaniu lub wyglądzie produktu. Odchylenia w żaden sposób nie wpływają na jakość ani funkcjonalność produktu. Kupujący mogą w każdej chwili ostrzec sprzedającego o jakichkolwiek błędach. Kupujący musi przed użyciem przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do danego produktu. Każdy produkt należy bezpiecznie przetestować przed jego użyciem. Jeśli kupujący nie jest do końca pewien, jak przetestować produkt, radzimy mu nie używać produktu, poinformować sprzedającego o problemie lub zwrócić produkt. Sprzedający i/lub osoba, za którą sprzedający jest odpowiedzialny, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez któregokolwiek z nich umyślnie lub w wyniku zaniedbania, a także za wszelkie roszczenia gwarancyjne wynikające z wad istotnych, błędów prawnych lub gwarancji (jeśli produkt objęty jest gwarancją), ale nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane używaniem produktów poza powyższymi zobowiązaniami, niezależnie od tego, czy produkt był używany prawidłowo, czy nieprawidłowo przez kupującego lub osobę trzecią. Wymienione wyłączenie obowiązuje w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. W przypadku roszczenia odszkodowawczego przeciwko sprzedającemu sprzedający ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę do trzykrotności wartości sprzedaży produktu, chyba że takie ograniczenie byłoby nieproporcjonalne do wyrządzonej szkody.

 1. POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES

Plik cookie to krótki tekst, który strona internetowa wysyła do przeglądarki podczas odwiedzania tej strony internetowej, na której działa sklep internetowy. Za pomocą pliku cookie witryna rozpoznaje i zapamiętuje dane dotyczące wizyty na stronie oraz umożliwia odwiedzającemu przyjazną i łatwiejszą aktywność internetową. Za pomocą plików cookies sprzedający dostosowywuje treści na stronie internetowej, zapamiętuje preferencje odwiedzającego i rejestruje wizytę na stronie sklepu internetowego. Przeglądanie strony sklepu internetowego z plikami cookie jest przyjemniejsze, szybsze i skuteczniejsze. Na początku wizyty na stronie sklepu internetowego każdy odwiedzający otrzymuje plik cookie w celu identyfikacji i monitorowania koszyka. Sklep internetowy może na komputerze osoby odwiedzającej przechowywać również inne pliki cookies, które mają na celu informowanie o działaniu oraz promocjach i wydarzeniach, jakie mają miejsce w ramach sklepu internetowego.

 1. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedający zobowiązuje się przetwarzać zebrane dane użytkowników i kupujących wyłącznie na potrzeby sklepu internetowego i nie przekazywać ich osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy istnieje ku temu podstawa prawna, np. podejrzenie oszustwa internetowego. Każdy użytkownik i kupujący na stronie internetowej za wyraźną zgodą dopuszcza przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i komunikacji związanej z zamówieniem.

Jeżeli użytkownik wyraził wyraźną zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego i badania zwyczajów zakupowych, dane te mogą być również wykorzystywane do tych celów.

Sprzedający przechowywuje adresy IP wszystkich osób odwiedzających sklep internetowy przez okres dwóch lat i wszystkie dane obowiązkowe i opcjonalne wprowadzone przez zarejestrowanych użytkowników podczas rejestracji. Dodatkowo sprzedający przechowywuje:

 • adresy do dostawy produktów,
 • adresy e-mail kupujących,
 • kraj zamieszkania zarejestrowanego użytkownika,
 • godzinę i datę rejestracji oraz
 • archiwum komunikacji pomiędzy sprzedającym a zarejestrowanym użytkownikiem.

Firmie kurierskiej przekazujemy tylko informacje niezbędne do dostawy, a mianowicie:

 • imię i nazwisko kupującego,
 • adres dostawy kupującego i
 • numer telefonu.

Za ochronę danych osobowych odpowiada również użytkownik lub kupujący. Sprzedający może wykorzystać dane w formie zanonimizowanej i zagregowanej do celów analizy statystycznej i optymalizacji sklepu internetowego. Sprzedający posiada wdrożony system bezpieczeństwa informacji obejmujący środki techniczne, proceduralne i organizacyjne.

Sprzedający w sklepie internetowym nie przyjmuje zamówień od osoby, o której wie lub podejrzewa, że jest dzieckiem, które nie ma wyraźnej zgody rodziców lub opiekunów. Sprzedający w sklepie internetowym nie oferuje bezpośredniego dostępu do produktów, które są szkodliwe dla dzieci. Sprzedający nie przyjmie żadnych danych osobowych dotyczących dzieci bez wyraźnej zgody rodziców lub opiekunów, ani nie ujawni danych otrzymanych od dzieci osobom trzecim oprócz rodzicom lub opiekunom. Wszelka komunikacja skierowana do dzieci będzie dostosowana do ich wieku i nie będzie wykorzystywała ich zaufania, braku doświadczenia lub poczucia lojalności.

Wszystkie inne informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie opublikowanym na stronie „eShopyGO” pod nagłówkiem Polityka prywatności.

 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym a kupującym w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie, gdy sprzedający prześle kupującemu wiadomość elektroniczną o statusie jego zamówienia z tytułem: potwierdzenie otrzymania zamówienia. Od tego momentu wszystkie ceny i inne warunki są stałe i dotyczą zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Ta wiadomość elektroniczna nie jest potwierdzeniem, że produkt jest na stanie ani że produkt został wysłany, ale stanowi jedynie powiadomienie kupującego, że sprzedający otrzymał zamówienie i że rozpoczął się proces sprawdzania dostępności produktu. Jako kupujący liczy się osoba, której dane zostały podane przy składaniu zamówienia. Późniejsza zmiana danych kupującego nie jest możliwa. Umowa sprzedaży (czyli pierwsza wiadomość elektroniczna o statusie zamówienia) jest w formie elektronicznej i jest ułożona na serwerze sprzedającego, a kupującowi, będącemu zarejestrowanym użytkownikiem dostępna jest w każdej chwili w jego profilu użytkownika (MOJE KONTO).

Po sprawdzeniu dostępności produktu sprzedającywca w wiadomości e-mail przesyła kupującowi potwierdzenie zamówienia wraz z linkiem z informacją o terminie i dostawie. Sprzedający w uzgodnionym terminie przygotuje i wyśle zamówione produkty i powiadomi o tym kupującego drogą mailową. W wiadomości elektronicznej sprzedający kupującego poinformuje również o polityce zwrotu produktu oraz o osobach, z którymi może skontaktować się w przypadku reklamacji lub opóźnienia dostawy.

Po dostarczeniu zamówionych produktów sprzedający przesyła kupującemu również fakturę w formacie pdf na jego e-mail lub wydrukowaną fakturę dołączy do dostarczonych produktów. W przypadku odbioru osobistego w punkcie odbioru kupujący otrzymuje wydrukowaną fakturę za zakupiony produkt przy odbiorze. Faktura zawiera ceny i wszystkie koszty związane z zakupem oraz informację o prawie odstąpienia od umowy.

Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych przed złożeniem zamówienia. Późniejsze zastrzeżenia co do prawidłowości wystawionych faktur nie są brane pod uwagę.

Jeżeli środki zakupu za zamówienie zrealizowane przez kupującego nie wpłyną na rachunek bankowy sprzedającego w ciągu 7 dni roboczych (przelew bankowy), zamówienie uważa się za anulowane przez sprzedającego, a umowa sprzedaży zostaje rozwiązana. 

 1. PROCEDURA ZAKUPU

Użytkownik wybiera produkty i wkłada je do koszyka. Po wybraniu może sprawdzić koszyk przed złożeniem zamówienia i zmienić ilość produktów w koszyku lub usunąć poszczególne produkty z koszyka. Użytkownik wybiera sposób płatności, adres dostawy i składa zamówienie. W trakcie procesu zakupu użytkownik ma możliwość powierzenia jeszcze innych danych kontaktowych oprócz adresu e-mail, jeśli chce być informowany o dalszych promocjach, ankietach i wydarzeniach organizowanych przez sklep internetowy „eShopyGO”, mianowicie za pośrednictwem wiadomości tekstowych i/lub konta Viber użytkownika. Sklep internetowy eShopyGO zgodnie z dokumentem dotyczącym ochrony i przetwarzania danych osobowych zapewnia najwyższą staranność w zakresie zarządzania i przechowywania danych osobowych użytkowników. Więcej informacji na temat celu zbierania danych osobowych znajduje się w dokumencie dotyczącym ochrony i przetwarzania danych osobowych sklepu internetowego „eShopyGO”.

Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzymuje e-mail z powiadomieniem o przyjęciu zamówienia do systemu informatycznego sprzedającego. Status takiego zamówienia to „zamówienie zostało przyjęte” lub „zamówienie w przedsprzedaży”, a sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych produktów dopiero od momentu, gdy on sam potwierdzi zamówienie.

Użytkownik może anulować zamówienie w ciągu dwóch godzin od potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeśli użytkownik nie anuluje zamówienia, zamówienie przechodzi do dalszej realizacji. Sprzedający sprawdzi zamówienie oraz dostępność zamówionych produktów i potwierdza lub anuluje je z podaniem przyczyny. Sprzedający może zadzwonić do kupującego na jego numer telefonu lub skontaktować się z nim mailowo w celu weryfikacji danych, lub zapewnienia poprawności dostawy. W przypadku produktów, których sprzedający nie ma na stanie, wszystko zależy wyłącznie od dostawy przez dostawców i czasu, w którym indywidualny dostawca może dostarczyć produkt sprzedającemu. O dostawie produktu sprzedający informuje kupującego mailowo. Jeśli czas dostawy jest zbyt długi, a kupujący nie chce czekać, może o tym powiadomić sprzedającego. Sprzedający usunie produkt z zamówienia i zwróci kupującemu środki zakupu, jeżeli zamówienie zostało już opłacone, podczas gdy inne produkty z zamówienia zostaną dostarczone lub w całości anulowane przez kupującego.

Umowa kupna zamówionych produktów pomiędzy kupującym a sprzedający zostaje nieodwołalnie zawarta poprzez potwierdzenie otrzymania zamówienia przez sprzedającego, czyli wtedy, gdy sprzedający prześle kupującemu wiadomość elektroniczną o statusie jego zamówienia, zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia.

W przypadku zamówień odbiegających od średnich zamówień sprzedającego lub gdy sprzedający podejrzewa, że ​​istnieje podejrzenie nadużycia, sprzedający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z potencjalnym kupującym przed zawarciem umowy i sprawdzenia zamówienia oraz, w razie potrzeby, zażądania innej metody płatności lub zamówienie w całości, lub częściowo anuluje.

Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogłyby powstać w wyniku dłuższego czasu dostawy lub niedostępności produktów, których sprzedający nie ma na stanie we własnym magazynie.

 1. DOSTAWA

Sprzedający zobowiązuje się, że każde zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych po dokonaniu płatności. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest to możliwe, sprzedający poinformuje o tym kupującego.

Sprzedający przygotuje produkt, wyśle go na wskazany przez kupującego adres dostawy i powiadamia go e-mailem. Sprzedający również poinformuje kupującego o procedurze zwrotu, opóźnieniach w dostawie i reklamacji.

Sprzedający dostarcza produkty wyłącznie firmą kurierską (GLS).

Po przygotowaniu produktu sprzedający wysyła go firmą kurierską. Dostarczony produkt może zostać opóźniony o wybrany przez kupującego termin, ponieważ dostawa jest zapewniana przez zewnętrznego partnera. W przypadku nieprawidłowego czasu dostawy, kupujący może skierować reklamację na firmę kurierską (GLS).

Kupujący lub adresat zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i jakości produktu przy odbiorze. Kupujący lub adresat wyraźnie zobowiązuje się do rezygnacji z innych sposobów zwrotu poniesionych kosztów, zapłaconej ceny zakupu i zapłaconych kosztów dostawy w związku z późniejszą dostawą produktów, takich jak roszczenie odszkodowawcze w postępowaniu cywilnym itp., ale zachowuje wszelkie inne minimalne uprawnienia zgodnie z art. 23. i 24 słoweńskiej Ustawy o prawach konsumenta.

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kupujący ma prawo powiadomić sprzedającego na adres mailowy [email protected] w terminie 15 dni od dnia otrzymania zamówionego produktu o odstąpieniu od umowy sprzedaży, bez konieczności podawania przyczyny takiej decyzji. Za moment odstąpienia od umowy uważa się dzień i godzinę otrzymania wiadomości na podany powyżej adres e-mail o odstąpieniu od umowy. Datą zwrotu produktu jest dzień, w którym produkt został wysłany do sprzedającego. Produkt należy zwrócić sprzedającemu nie później niż 14 dni po zawiadomieniu o odstąpieniu od zakupu. Zwrot zakupionego produktu sprzedającemu w terminie do odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się za zawiadomienie o odstąpieniu od umowy. Jedynym kosztem, jaki ponosi kupujący w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży, to koszt zwrotu produktu sprzedającemu. Jest to jedyny koszt, jaki ponosi kupujący w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży i naliczany jest zgodnie z cennikiem usługi dostawy i zależy od rodzaju przesyłki.

Aby odstąpić od umowy konieczne jest wypełnienie formularza znajdującego się na linku:

Link do składania wniosku: http://msup.si/returns/?lang=pl 

W przypadku odstąpienia od umowy konsument zwróci otrzymany produkt na poniższy adres.

PACZKI MUSZĄ BYĆ ZWRÓCONE PRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ InPost!

Expedico – MS UP d.o.o. /In post/
Olszyny 18
44-373 Wodzisław Śląski
Polska

Zwrócony produkt musi być nieuszkodzony i w takiej samej ilości, jak w momencie odbioru przez kupującego, chyba że produkt został zniszczony, uszkodzony, zgubiony lub ilość produktu zmniejszyła się bez odpowiedzialności kupującego.

Jeżeli kupujący używa produktu w okresie między otrzymaniem a jego zwrotem (w związku z odstąpieniem od umowy), sprzedający ma prawo dochodzić od kupującego roszczenia o zwrot obniżonej wartości produktu ze względu na używanie produktu przez kupującego. Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu produktu, który nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, lub jest zapieczętowany, a po otrzymaniu produktu kupujący zerwał pieczęć.

Kupujący odpowiedzialny jest za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli zmniejszenie wartości wynika z obchodzenia się z produktem, które nie jest konieczne do sprawdzenia właściwości i działania produktu.

Zwrot otrzymanych płatności nastąpi, jak tylko będzie możliwe, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwróconego produktu. W celu zapewnienia śledzenia, dokładności i punktualności zwrotu, zwrot płatności kupującemu odbywa się wyłącznie przelewem na jego kontro bankowe. Prawo do zwrotu środków zakupu w przypadku gwarancji i błędów rzeczowych szerzej regulują przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

Produkty, które szybko się psują lub szybko tracą ważność, nie podlegają zwrotowi.

Jeśli kupujący zamówił niewłaściwy produkt i chce go wymienić, sam ponosi koszty wysyłki (na nowy lub wymieniony produkt).

 1. WADA ISTOTNA PRODUKTU

Z wadą istotną zakupionego produktu mamy do czynienia, gdy:

 • produkt nie ma właściwości niezbędnych do ich normalnego użycia lub wprowadzania do obrotu;
 • produkt nie ma właściwości niezbędnych do określonego użycia, do którego kupujący je kupuje, ale sprzedający o nich wiedział lub powinny były być mu znane;
 • produkt nie ma właściwości, które zostały wyraźnie lub milcząco uzgodnione, lub przepisane;
 • sprzedający dostarczył produkt niezgodne ze wzorem lub modelem, chyba że wzór lub model został przedstawiony tylko w celach informacyjnych.

Odpowiedniość produktu sprawdzana jest w porównaniu z innymi produktami tego samego rodzaju bez wad, a także z oświadczeniami producenta lub wskazówkami na samym produkcie. Kupujący musi powiadomić sprzedającego o każdej wadzie istotnej wraz ze szczegółowym jej opisem w przewidzianym prawem terminie i jednocześnie umożliwić sprzedającemu sprawdzanie produktu. Prawo do dochodzenia wady istotnej produktu szerzej regulują przepisy słoweńskiej Ustawy o prawach konsumenta.

Konsument, który prawidłowo zawiadomił sprzedającego o wadzie, ma prawo żądać od sprzedającego:

 • usunięcia wady produktu lub zwrotu części zapłaconej kwoty proporcjonalnie do wady

albo;

 • wymienić wadliwy produkt na nowy bez wad lub;
 • zwrócić zapłaconą kwotę.

Odpowiedniość produktu do normalnego użycia sprawdzana jest w porównaniu ze zwykłymi produktami tego samego rodzaju, a także na podstawie wszelkich oświadczeń sprzedającego dotyczących właściwości produktów złożonych przez sprzedającego lub producenta, w szczególności poprzez reklamę, prezentację produktu lub wskazania na samym produkcie.

Za takiego rodzaju błędy mają zastosowanie przepisy słoweńskiego Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o prawach konsumenta.

Kontakt w celu zgłoszenia wady istotnej: [email protected]

 1. BEZPOŚREDNIA KOMUNIKACJA

Jeśli użytkownik lub kupujący chce bezpośrednio skontaktować się ze sprzedającym, może zadzwonić pod numer telefonu +48221532004. W celu uzyskania pomocy i dodatkowych informacji użytkownikowi lub kupującemu dostępny jest również adres e-mail [email protected]

Sprzedający skontaktuje się z użytkownikiem lub kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wiadomości elektronicznych, jeśli użytkownik lub kupujący wyraził na to zgodę. Takie wiadomości będą wyraźnie i jednoznacznie oznaczone jako wiadomości informacyjne, a ich treść nie będzie zachęcać do zakupu. Nadawca wiadomości informacyjnych będzie wyraźnie widoczny, a ponadto użytkownik lub kupujący zawsze będzie miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania takich wiadomości. Wypisanie użytkownika lub kupującego z otrzymywania wiadomości reklamowych zostanie trwale rozważone przez sprzedającego.

Oprócz powyższego sprzedający umożliwia użytkownikom komunikowanie się bezpośrednio za pośrednictwem wiadomości SMS i wiadomości na platformie Viber. Zbieranie tych danych osobowych jest ściśle uzależnione od wyraźnej zgody użytkownika/kupującego na gromadzenie i przetwarzanie takich danych osobowych. Jeśli użytkownik/kupujący wyrazi taką zgodę, „eShopyGO” może wykorzystać przesłane dane osobowe (w tym historię zakupów i ustawienia użytkownika/kupującego) do spersonalizowanej komunikacji za pośrednictwem wiadomości SMS, rozmów telefonicznych, drukowanych katalogów i/lub e-maili dotyczących produkty, oferty specjalne, badania, promocje, wydarzenia i inne rodzaje komunikacji. Użytkownik/kupujący może w każdej chwili zrezygnować ze swojej zgody na otrzymywanie wiadomości elektronicznych, klikając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w każdej wiadomości.

 1. OCENY, OPINIE I REKOMENDACJE UŻYTKOWNIKÓW

Oceny, opinie i rekomendacje użytkowników i kupujących (dalej opinie) oraz recenzje produktów są jednym z najważniejszych treści sklepu internetowego, które mają na celu lepsze informowanie użytkowników i kupujących. Sprzedający umożliwia publikowanie opinii tylko zarejestrowanym użytkownikom sklepu internetowego. Publikując opinię, użytkownik lub kupujący wyraźnie zgadza się na warunki korzystania z jego opinii i zezwala sprzedającemu na publikację części lub całości tekstu we wszystkich mediach elektronicznych i innych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeglądania i publikowania opinii. Sprzedający nie zezwala na publikowanie opinii, które są w jakikolwiek sposób obraźliwe, dyskryminujące, rasistowskie, seksistowskie, wprowadzające w błąd lub są w inny sposób niewłaściwe oraz nie stanowią informacji o produktach sklepu internetowego, które byłyby przydatne dla użytkowników i kupujących.

 1. SKARGI I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Sprzedający szanuje prawa konsumentów i działa zgodnie ze słoweńską Ustawą o prawach konsumenta. Sprzedający sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby zapewnić satysfakcję użytkowników i kupujących, ale nie może całkowicie uniknąć ich niezadowolenia, które najczęściej objawia się w postaci skarb lub reklamacji.

W takich przypadkach użytkownik lub kupujący wnosi skargę telefonicznie na numer +48221532004 lub na adres e-mail [email protected]. Zgodnie z normami prawnymi sprzedający nie uznaje żadnego podmiotu prowadzącego postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za właściwy do rozstrzygania sporów konsumenckich, które mogą być wszczęte przez konsumentów zgodnie ze słoweńską Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 1. ZMIANY NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW

W przypadku zmiany Regulaminu funkcjonowania sklepu internetowego, ochrony danych i innych obszarów związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego sprzedającego oraz w przypadku zmiany własnej polityki biznesowej, sprzedający może zmieniać i/lub uzupełniać Ogólne Warunki, o czym za każdym razem w odpowiedni sposób poinformuje użytkowników i kupujących. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Ogólnych Warunkach obowiązują po upływie 8-dniowego okresu od opublikowania zmian i/lub uzupełnień. Jeżeli zmiana i/lub uzupełnienie Ogólnych Warunków jest konieczne w celu ujednolicenia z przepisami, w wyjątkowych przypadkach zmiany te i/lub uzupełnienia mogą obowiązywać w krótszym okresie.

Użytkownik lub kupujący, który nie zgadza się ze zmianami i/lub uzupełnieniami niniejszych Ogólnych Warunków, musi odwołać swoją zgodę na Ogólne Warunki w ciągu 8 dni od opublikowania zawiadomienia o zmianach i/lub uzupełnieniach Ogólnych Warunków, w przeciwnym razie po upływie tego okresu zostanie rozważone (przeciwny dowód nie jest dozwolony), że użytkownik akceptuje zmiany i/lub uzupełnienia Ogólnych Warunków. Cofnięcia zgody dokonuje użytkownik, powiadamiając sprzedającego o odstąpieniu w formie pisemnego oświadczenia.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami.

Zamów telefonicznie
2 215 32 004
icon-box-image

Produkty wysokiej jakości

Starannie wybrane produkty specjalnie dla Ciebie i Twoich bliskich.

icon-box-image

Bezpieczny zakup

Bezpieczny zakupy za pobraniem lub kartą.

icon-box-image

Szybka dostawa

Szybka dostawa do domu.

icon-box-image

Zawsze tu dla Ciebie

Po złożeniu zamówienia wszystkim zajmiemy się my.

CHCESZ 10% RABATU NA DOWOLNY PRODUKT? 😍

NIE PRZEGAP NASZEJ WYPRZEDAŻY! ✨

 • ZAREJESTRUJ SIĘ SZYBKO! ✉️🎁

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez eShopygo moich danych osobowych z tego formularza do marketingu e-mailowego. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.